Skip to main content

FATCA, CRS & Legal Entity Identifier

FATCA

USA vedtok i mars 2010 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) for å hindre amerikansk skatteunndragelse. Formålet med FATCA oppnås ved å pålegge utenlandske finansforetak å rapportere til amerikanske skattemyndigheter (IRS) om kundeforhold, der kunden direkte eller indirekte er hjemmehørende i USA.

Norge inngikk i april 2013 en mellomstatlig avtale med USA (IGA Model I) der norske myndigheter påtar seg en forpliktelse for å sikre innhenting av opplysninger fra norske finansforetak og deretter rapportere disse videre til USA.

SpareBank 1 Markets er i denne forbindelse tildelt GIIN nummer (Globalt Idendifikasjonsnummer) CJ46YF.00000.LE.578.

CRS (Common Reporting Standard)

Fra 1. Januar 2016 ble SpareBank 1 Markets pålagt å identifisere kunder med skattetilhørighet til utlandet. Nye kunder kan ikke åpnes før en bekreftelse på hvorvidt kunden har slik skattetilhørighet til utlandet er samlet inn, og gjennomgått. Dersom en ny kunde har skattetilhørighet til utlandet trenger SpareBank 1 Markets skatteyternummer, da dette skal rapporteres inn til skattemyndighetene. Hvis kunden er et selskap, har vedkommende skattetilhørighet der kunden er hjemmehørende. 

EMIR, MiFID II/MiFIR og Legal Entity Identifier

SpareBank 1 Markets har følgende LEI nummer: 5967007LIEEXZX5AEG57
SpareBank 1 SMN har følgende LEI nummer: 7V6Z97IO7R1SEAO84Q32 

De nye EU-regelverkene EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation) og MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive)/ MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) innføres med virkning også for Norge. EMIR medfører rapporteringsplikt for derivathandler, mens MiFID II/MiFIR medfører en plikt til å rapportere handler også i andre finansielle instrument. Unntaket er FX spot og valutasikring.

EMIR trådte i kraft i Norge 1. juli 2017. Rapporteringsplikten gjelder for norske foretak fra 3. januar 2018 og medfører at alle derivatkontrakter må rapporteres til et autorisert handelsregister, også kalt «Trade Repository». Finansmyndighetene i hvert enkelt EØS-land vil da få innsyn i alle handler gjort av foretak i sitt eget land. I Norge får Finanstilsynet etter dette tilgang til å se norske selskapers handler som er rapportert. Begge parter i en handel er pålagt å innrapportere handelen, men det er mulig å delegere rapporteringen til motparten eller til en tredjepart.

MiFID II og MiFIR trer i kraft i EU 3. januar 2018. I NOU 2017: 1 er det foreslått regler som gjennomfører direktivet og forordningen i norsk rett. Det er usikkert når gjennomføringen av hele dette regelverket vil tre i kraft i Norge. For å bidra til at norske verdipapirforetak og handelsplasser i størst mulig grad har tilsvarende rammevilkår som sine utenlandske konkurrenter, foreslår Finanstilsynet i høringsbrev datert 1. september 2017 å innføre forskriftsregler tilsvarende de viktigste reglene i MiFID II og MiFIR. Dette betyr blant annet at regelverket som vedrører rapportering er foreslått ikraftsatt i Norge 3. januar 2018. 

Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. I praksis er det snakk om en 20-sifret kode som er unik for den enkelte juridiske enhet. Koden blir tildelt av en Local Operating Unit (LOU). Det koster cirka EUR 200 å opprette en LEI-kode, og cirka EUR 100 i årlig gebyr til LOU.

SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Markets har inngått en avtale med REGIS TR for innrapportering av handler. Vi vil også tilby våre kunder å rapportere på deres vegne, for kontrakter der SpareBank 1 SMN/ SpareBank 1 Markets er part, til REGIS TR. Rapporteringstjenesten vil være gratis, men det forutsetter at kunden har en gyldig LEI-kode.

Vi oppfordrer derfor foretak som handler, eller planlegger å handle, i finansielle instrumenter om å anskaffe LEI-kode snarest.
Fra og med 3. januar 2018 vil ikke kunder uten LEI kunne handle finansielle instrumenter omfattet av regelverket hos oss.

LEI-behovet vil gjelde, uavhengig av hvilket verdipapirforetak som benyttes for å utføre handler.

Det finnes flere tilbydere på markedet, blant annet NordleiWM DatenserviceLondon Stock Exchange og GMEI Utility

Når du har fått tildelt LEI-kode, vennligst kontakt settlement@sb1markets.no