Skip to main content

Vilkår og disclaimer

Vennligst ta kontakt med oss på telefon 24 14 74 70 eller e-post: info@sb1markets.no dersom du har spørsmål. Nedenfor finner du generelle forretningsvilkår som nye kunder må lese gjennom før inngåelse av kundeforhold.

Disclaimer

Ansvarsbegrensning

SpareBank 1 Markets AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på SpareBank 1 Markets AS' nettsider. SpareBank 1 Markets AS er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annet tap som skyldes at innholdet er feil, vises eller presenteres på en feil måte eller helt uteblir på grunn av feil fra SpareBank 1 Markets AS, eller som skyldes helt andre forhold. Dette gjelder også alle tilfeller hvor problemer kan føre til forstyrrelser på våre nettsider eller at nettjenesten er ute av funksjon for kortere eller lengre tid, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold, og for det tilfelle at brukere av SpareBank 1 Markets AS' nettsider har gått glipp av en investeringsmulighet.

På tilsvarende vis er ikke SpareBank 1 Markets AS ansvarlig for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres hos SpareBank 1 Markets AS.

SpareBank 1 Markets AS' nettsider endres og oppdateres fortløpende. SpareBank 1 Markets AS anser informasjon på nettsidene som pålitelig, men kan likevel ikke innestå for at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig og/eller tilgjengelig. SpareBank 1 Markets AS' nettsider retter seg mot brukere i det norske markedet, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Informasjonen på SpareBank 1 Markets AS' nettsider eller i andre applikasjoner eller tjenester knyttet til våre nettsider, retter seg ikke mot personer eller foretak hjemmehørende i USA, Canada eller Australia eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller hvor adgangen til å gi tilgang til materialet er begrenset. Dersom et tilbud fra SpareBank 1 Markets AS likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan SpareBank 1 Markets AS avvise dette.

Handel med verdipapirer innebærer både store muligheter og høy risiko. SpareBank 1 Markets AS fraskriver seg ethvert ansvar for resultater som følger av at brukerne benytter informasjon på SpareBank 1 Markets AS' nettsider til egen handel. SpareBank 1 Markets AS har ikke noe ansvar for hvordan informasjon som innhentes via SpareBank 1 Markets AS brukes eller tolkes.

SpareBank 1 Markets AS innestår ikke for at applikasjoner og andre tjenester tilgjengelig på våre nettsider er avbrudds- og/eller feilfrie.

Immaterialrett

SpareBank 1 Markets AS har alle de immaterielle rettighetene til nettsidene med mindre annet er oppgitt eller fremgår av materialets beskaffenhet. Uautorisert bruk av innholdet på SpareBank 1 Markets AS' nettsider er ikke tillatt. Det kreves skriftlig tillatelse fra SpareBank 1 Markets AS for å kunne gjenbruke, distribuere eller gjengi informasjon som finnes på nettsidene. Dette gjelder uansett informasjonens beskaffenhet eller hensikten med publiseringen, gjengivingen eller distribusjonen. Kunder av SpareBank 1 Markets AS har rett til å benytte informasjonen til eget bruk.

Lovvalg og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå mellom SpareBank 1 Markets AS og brukere av nettsidene reguleres av norsk rett med verneting i Norge.

Krav til lydopptak og lagring av kundekommunikasjon

SpareBank 1 Markets AS har etter verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-6. Videre har foretaket plikt til å ha betryggende rutiner for å lagre og oppbevare dokumentasjon for kommunikasjon med kunder gjennom andre kommunikasjonskanaler, når disse benyttes i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt ovenfor.

På denne bakgrunn ønsker vi å gjøre våre kunder oppmerksom på at SpareBank 1 Markets foretar lydopptak og lagrer telefonsamtaler, samt kommunikasjon i forbindelse med ytelse av ovennevnte tjenester. For nærmere informasjon vises det til våre alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelige på våre nettsider under kundevilkår.